Үнэ 25 UAH 1 кг тутамд

Утас: 067 535 09 29
Баруун бүс
Утас: 067 366 93 63

Тасралтгүй хэрэгжүүлэх нүүрс нь хар , хар нүүрстөрөгчийн барилгын (пигмент). Авч үзэх ямар ч хувьд хүргэх. Өндөр чанар, хамгийн сайн үнэ.